Trích một số đoạn ngắn một tiết dạy Toán lớp 1 trong buổi SHCM

Sinh hoạt chuyên môn chiều thứ sáu ngày 23/10/2020.

Một số hoạt động của học sinh lớp 1B trong tiết học Toán.

/upload/38356/fck/files/Lanh_1B_b0cb785bbc.mp4

Bài viết liên quan